khoi dong | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

khoi dong

  1. Bảo Ngô SoT

    Tìm hiểu quá trình khởi động của các thiết bị Android.

    Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi xin giải thích một số thuật ngữ được dùng trong bài viết: Boot loader: Một chương trình nhỏ sẵn có trên chip nhớ, được gọi thực thi đầu tiên khi thiết bị nhận được tín hiệu khởi động. boot.img: Chứa kernel, initrd và một số thành phần khác; được đặt ở một phân...
Top