khoi dong | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

khoi dong

  1. Bảo Ngô SoT

    Tìm hiểu quá trình khởi động của các thiết bị Android.

    Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi xin giải thích một số thuật ngữ được dùng trong bài viết: Boot loader: Một chương trình nhỏ sẵn có trên chip nhớ, được gọi thực thi đầu tiên khi thiết bị nhận được tín hiệu khởi động. boot.img: Chứa kernel, initrd và một số thành phần khác; được đặt ở một phân...
Top