iphone 15 pro cằm mỏng hơn xiaomi 13 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

iphone 15 pro cằm mỏng hơn xiaomi 13

  1. VNZ-NEWS

    Viền màn hình của iPhone 15 Pro Max chỉ còn 1,55 mm phá vỡ kỷ lục Xiaomi

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 03 năm 2023, Theo Weibo, một tín đồ công nghệ của mạng xã hội này đã chia sẻ thông tin cho biết rằng khung màn hình ( viền cằm) của Apple iPhone 15 Pro Max chỉ còn là 1,55 mm, phá vỡ kỷ lục 1,81 mm do Mi 13 nắm giữ. Tài khoản weibo cũng chia sẻ một so sánh về viền...
Top