ip-88700k | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ip-88700k

  1. B

    [Intel 8700K] Hành Trình Lên i7-8700K

    Đây là topic khoe, gạch đá em chịu {big_smile} Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ đắn đo, nay em quyết định phạch bé Hồ Cà Phê. Cái topic này là chỗ em khoe cái dàn máy của em, cũng là chỗ cho em trao bồi thêm kinh nguyệt, nhầm, kinh nghiệm. :D Bác nào có gì hay thì chỉ bảo nhá :D Ngày 16/2/2018...
Top