ios11 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ios11

  1. Cloud

    101 điều cần biết trước khi nâng cấp lên iOS 11

    Hôm qua trên Fanpage VN-Zoom có đăng tải một mức ảnh sau khi đã cập nhật lên iOS11, có hơn 1000 anh em tham gia cuộc chia sẻ nhỏ sau khi đã update con dế cưng lên phiên bản mới nhất iOS 11. Trước khi đi vào vấn đề chính, các bạn cần biết một số thông tin như sau: iOS 11 hỗ trợ cho những dòng...
Top