hướng dẫn mua vé tàu 2018 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hướng dẫn mua vé tàu 2018

  1. Cloud

    Hướng dẫn mua vé tàu online 2018, trả sau bằng tin nhắn hoặc thanh toán trực tuyến

    Từ ngày mai 15/10 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức bán vé tàu Tết 2018 rộng rãi cho các tập thể và cá nhân, với nhiều cách thức mua vé và đặt vé khác nhau. Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 2/2/2018 (17 tháng Chạp) đến hết ngày 4/3/2018 (17 tháng Giêng). Tết năm nay ngành đường sắt...
Top