http/2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

http/2

  1. L

    NGUY CƠ HACKERS SỬ DỤNG 4 LỖ HỔNG TRONG HTTP/2 ĐÁNH SẬP MÁY CHỦ

    Tháng 5/2015 giao thức HTTP/2 chính thức hoạt động sau khi Google tích hợp dự án SPDY của mình vào HTTP/2 nhằm tăng tốc khả năng tải trang web cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng trực tuyến. Bên cạnh đó, thông tin về 4 lỗ hổng nghiêm trọng trong HTTP/2 đã được các nhà nghiên cứu bảo mật...
Top