hostvn script | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hostvn script

  1. lehuynh4christ

    Thảo luận SCRIPTS quản lý VPS hoàn toàn miễn phí

    SCRIPTS quản lý VPS hoàn toàn miễn phí Theo J2team HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx - MariaDB - PHP-FPM) trên CentOS 7, CentOS 8 giúp bạn dễ dàng quản lý Nginx & PHP, Mysql. HOSTVN SCRIPT có sẵn SSL miễn phí Letsencrypt & Nginx Brotli và Memcached...
Top