hoàng quốc hải | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hoàng quốc hải

  1. rs_lyly2009

    [Review] Bão táp triều Trần - Hoàng Quốc Hải

    Bão Táp Triều Trần Bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần được xuất bản lần đầu cả bộ năm 2003, và đã được tái bản nhiều lần. Năm 2008, bộ sách vinh dự được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Lần tái bản này, bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần mang diện mạo mới, bởi...
Top