hệ thống microsoft learn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hệ thống microsoft learn

  1. Administrator

    Nội dung trang Microsoft Learning được chuyển sang Microsoft Learn

    (VN-Z.vn) ngày 29 tháng 6 ,Microsoft thông báo rằng họ sẽ chuyển tất cả nội dung trên trang web Microsoft Learning (https://microsoft.com/learning) sang trang mới Microsoft Learn (https://docs.microsoft.com/learn/). Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, tất cả các tài nguyên đào tạo , học tập...
Top