hạt gạo nhỏ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hạt gạo nhỏ

  1. haivu

    Mi TV P1 Series - 100% MADE IN VIETNAM

    Hôm 6-6-2022 Hạt gạo nhỏ đã lần đầu tiên phân phối tivi chính hãng tại Việt Nam. Các sản phẩm tivi của hãng cũng nổi tiếng vì cấu hình cao cấp trong mức giá dễ thương, và cũng như điện thoại hay nhiều sản phẩm khác của Xiaomi nó cũng tìm đường về phục vụ người tiêu dùng Việt không chính hãng...
Top