hackerone | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hackerone

  1. Cloud

    Google treo thưởng cho hacker tìm được lỗi trong các ứng dụng Android hàng đầu

    Trước đó, Google đã tổ chức cuộc thi có tên gọi The Project Zero Prize, được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật của Google chuyên về những lỗi bảo mật nghiêm trọng cũng như giúp tăng độ an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng trang web. Cụ thể, các thí sinh phải hack thành...
Top