great firewall | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

great firewall

  1. VNZ-ROAD

    Thanh niên 26 tuổi phạt tù 9 tháng vì cung cấp phần mêm VPN trái phép tại Trung Quốc

    Deng Jiewei 26 tuổi đến từ Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 9 tháng tù vì "cung cấp phần mềm và công cụ để xâm nhập và kiểm soát bất hợp pháp hệ thống thông tin máy tính". Theo thông tin vào tháng 7/2017 Apple đã phải gỡ bỏ tất cả các ứng dụng VPN trên App Store của Trung Quốc theo yêu...
Top