galaxy s7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

galaxy s7

  1. Dinh Quang Vinh

    iFixit Teadown -Mổ bụng Samsung Galaxy S7

    Galaxy S7 chiếc điện thoại thông minh tuyệt vời đến từ Samsung tuy không có nhiều điểm mới nhưng có nhiều cải tiến nổi bật như : Always on, thẻ nhớ mở rộng, khả năng chụp ảnh ,hệ thống tản nhiệt chất lỏng .v.v. Các kỹ thuật viên trang iFixit đã tiến hành mở bụng , giúp chúng ta có cái nhìn chi...
Top