full size | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

full size

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Chụp ảnh full size với chrome không dùng extension

    Các bạn sử dụng công cụ có sẵn của chrome này để chụp ảnh toàn trang web mà không bị dính các floating element hay các element có thuộc tính position:fixed {big_smile} Mở website cần chụp {hehe} Nhấn F12. Công cụ cho Developer sẽ hiện lên như này, sau đó chọn hiển thị bằng một thiết bị, Ipad...
Top