firefox 58 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

firefox 58

  1. Cloud

    Firefox 58 tập trung củng cố tốc độ và tính năng cho Firefox Quantum

    Firefox 58 vừa ra mắt có thể coi là phiên bản hoàn thiện của Firefox 57 đã ra mắt từ tháng 11/2017. Sự thay đổi về giao diện trên Firefox 58 là không đáng kể nhưng vẫn có những điểm nổi bật đáng chú ý mà bạn có thể quan tâm khi cập nhật phiên bản này. Nếu Firefox 57 (Firefox Quantum) là một...
Top