dùng thử | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

dùng thử

  1. Dinh Quang Vinh

    Nơi tải về bản Android N previews 2

    Hồi tháng 3/2016 , google bất ngờ tung ra bản dùng thử cho phiên bản mới nhất của Android N. Tại sự kiện Google I/O năm nay hãng tiếp tục hứa hiện công bố nhiều cập nhật cũng như tính năng mới và bản Android Previews 2 đã được hãng tung ra. Ở phiên bản Previews 01 Google đã đưa vào các tính...
Top