duckduckgo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

duckduckgo

  1. VNZ-NEWS

    DuckDuckGo chặn trình theo dõi của Microsoft

    Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 08 năm 2022, DuckDuckGo đang nhận được sự chú ý của cộng đồng nhờ thỏa thuận chung về tìm kiếm với Microsoft. Trình duyệt của DuckDuckGo dành cho iOS và Android được phát hiện là không chặn luồng dữ liệu LinkedIn và Bing của Microsoft và bị cộng đồng phát hiện trình duyệt...
Top