điếu ủy ban | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

điếu ủy ban

  1. VNZ-ROAD

    Điếu ủy ban là gì?

    Cái điếu ủy ban là cụm từ được sử dụng để nói về những vật, những việc, những người được xem là 'đồ công cộng', ai thích xài thì xài. Cụm từ này thường được sử dụng để mỉa mai, nói kháy, nó bắt nguồn từ câu chuyện sau đây. Chồng đi bộ đội xa, mà cái bụng cô Tõn ngày một to. Cả làng dị nghị. Bởi...
Top