điên năng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

điên năng

  1. VNZ-ROAD

    Thay vì mua iPhone, bạn có thể sắm tuabin gió này để cấp điện cho cả ngôi nhà

    Thay vì mua iPhone, bạn hãy thử cân nhắc mua chiếc tuabin gió này để cung cấp điện năng cho cả gia đình mình. Startup Avant Garde Innovations của Ấn Độ đã phát triển một tuabin gió với chi phí thấp nhưng có khả năng tạo ra 5 kWh/kW điện năng mỗi ngày. Với mức giá tương đương một chiếc...
Top