dell apex là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

dell apex là gì

  1. VNZ-NEWS

    Dell APEX giúp doanh nghiệp củng cố chiến lược đa đám mây , đơn giản hoá vận hành CNTT

    Vn-Z.vn Ngày 23 tháng 05 năm 2023, Dell Technologies (NYSE: DELL) vừa trình làng những dịch vụ mới của dự án Dell APEX trên khắp các nền tảng đám mây, phần mềm lưu trữ đám mây công cộng, thiết bị và máy tính đầu cuối. Đây là những bổ sung mới nhất cho danh mục dịch vụ và công nghệ đa đám mây...
Top