đầu tiên | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

đầu tiên

  1. Administrator

    Người chủ của loại iphone đầu tiên trên thế giới là ai

    Iphone 1 mẫu điện thoại đã đổi thay thế giới công nghệ. một mẫu smartphone được đánh giá là loại dế mẫu mực bây giờ và tương lai. Bạn đã bao giờ thắc mắc người chủ sở hữu trước nhất mua được loại smart phone đình đám này là ai chưa? Tên người đó chính là Greg Parker, ông ấyđến từ Huntington, New...
Top