data 1 nơi ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

data 1 nơi ?

  1. HoangZT

    Làm sao để website chạy khi code 1 nơi ,data 1 nơi ?

    :) làm sao để code và data wordpress ở 2 con vps khác nhau vậy mọi người
Top