darktable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

darktable

  1. Cloud

    Thiết kế & Đồ họa Phần mềm thay thế Lightroom trên Windows, miễn phí và mã nguồn mở

    Darktable được ra mắt vào hồi 2009 và được hướng đến các nhiếp ảnh gia sử dụng hệ thống Mac và Linux. Phần mềm này sở hữu các tính năng chỉnh sửa hình ảnh, cho phép bạn thực hiện hậu kì trên các file raw, đặc biệt là xử lý hàng loạt file lớn. Dù rằng nhiều người dùng đã yêu cầu phiên bản cho...
Top