đánh giá nhanh civi 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

đánh giá nhanh civi 3

  1. VNZ-NEWS

    Xiaomi trình làng Civi 3 , Smartphone dành cho phái đẹp

    Vn-Z.vn Ngày 25 tháng 05 năm 2023, Xiaomi Civi 3 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, dòng smartphone được Xiaomi định vị ở phân khúc "điện thoại thời trang". Civi 3 có thiết kế đột phá lớn so với các phiên bản đi trước thuộc dòng Civi. Xiaomi Civi 3 lần đầu tiên mang đến thị trường với bốn...
Top