đại cathay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

đại cathay

  1. anhtuanpham87

    Vũng lầy giang hồ - Tác giả Lam Hồng Nguyễn

    Được coi là đã bị hạ gục khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Tượng, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc vào ngày 8.1.1967 nhưng cho đến tận hôm nay, Lê Văn Đại, tức Đại Cathay vẫn được coi là tay dân chơi lẫy lừng nhất của giang hồ Sài Gòn cũng như giang hồ toàn miền Nam trong mọi giai đoạn. Như tự...
  2. Cloud

    8 Ông Trùm xã hội đen khét tiếng ở Việt Nam

    Hà Nội: Khánh Trắng, Phúc "Bồ", Sơn "Bạch Tạng" Hải Phòng: Dung Hà, Cu Nên, Lâm "Già" Sài Gòn: Đại Cathay, Năm Cam 1. Trương Văn Cam ( Năm Cam) Năm Cam (1947 - 2004) tên khai sinh: Trương Văn Cam là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm Cam còn là bị cáo...
Top