crontab | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

crontab

  1. Bảo Ngô SoT

    [Rooted]-Lập lịch cho thiết bị Android

    Cron và Crontab Cron là một Daemon service có nhiệm vụ thực thi lịch trình của các người dùng. Đây là một khái niệm khá quen thuộc đối với người dùng Linux. Cron đọc tập tin crontab có chứa thông tin lịch biểu và load vào bộ nhớ. Cứ mỗi phút, cron kiểm tra xem có lệnh nào cần được thực thi...
Top