cron | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cron

  1. Bảo Ngô SoT

    [Rooted]-Lập lịch cho thiết bị Android

    Cron và Crontab Cron là một Daemon service có nhiệm vụ thực thi lịch trình của các người dùng. Đây là một khái niệm khá quen thuộc đối với người dùng Linux. Cron đọc tập tin crontab có chứa thông tin lịch biểu và load vào bộ nhớ. Cứ mỗi phút, cron kiểm tra xem có lệnh nào cần được thực thi...
Top