controlled folder access | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

controlled folder access

  1. Cloud

    Controlled Folder Access trên Windows 10 có thể chặn đứng ransomware

    Microsoft đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn ransomware trong nhiều năm qua, nhưng có lẽ động thái mới nhất của họ sẽ là thứ mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất của mình, Fall Creators Update (FCU), Microsoft đã thêm vào một thứ có tên gọi Windows Defender Exploit...
Top