cong cu download video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cong cu download video

  1. Cloud

    Công cụ Internet Cài đặt IDM extension lên trình duyệt Microsoft Edge để tự động bắt link download

    Để làm được việc này cần lưu ý sau, bản IDM mới nhất phải là là 6.29 build 2. Kiểm tra cập nhật IDM bằng cách vào IDM Help > Check for updates Mở Edge và gõ about:flags để mở trang thiết lập nâng cao > Trong mục Developer settings chọn vào ô "Enable extension developer features" như hình trên...
Top