combo tv + net | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

combo tv + net

  1. L

    Hỏi/ Thắc mắc (Nhờ tư vấn) Dùng gói combo TV+NET VITETEL

    NHỜ TƯ VẤN Chào các bạn , có bạn nào rõ thông tin về gói cước cộng với chất lượng của gói TIVI cùng internet của viettel ko . Bạn nào biết xin cho mình ít thông tin , nhất là thông tin từ các bạn đã và đang dùng . Lý do là nhà mình đang sử dụng Gpon của VIETTEL và "cable TIVI của SCTV gói cước...
Top