coincheck | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

coincheck

  1. Cloud

    Nhật Bản: Sàn Coincheck tuyên bố lấy tiền túi trả 400 triệu USD cho 260.000 nhà đầu tư bị hack

    Theo thông báo đăng trên website của sàn giao dịch, tổng cộng 523 triệu đồng NEM đã bị tin tặc đánh cắp. Coincheck sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư với mức giá 88,549 yên (82 cent USD) cho một đồng NEM. Ngày 26/1, sàn giao dịch tiền số Coincheck, Nhật Bản vừa bị tin tặc đánh cắp hơn 400 triệu USD...
Top