có gì mới microsoft edge 117 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

có gì mới microsoft edge 117

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft phát hành trình duyệt Edge 117, có thể khôi phục các mục yêu thích được đồng bộ hóa, loại bỏ nhiều công cụ

    Vn-Z.vn ngày 18 tháng 09 năm 2023, Microsoft đã chính thức phát hành trình duyệt Microsoft Edge phiên bản 117 trên kênh ổn định, bản cập nhật mới mang đến những tính năng và trải nghiệm mới như Microsoft Edge for Business dành cho các thiết bị không quản lý, tính năng khôi phục danh mục yêu...
Top