chú | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chú

  1. L

    Hướng dẫn Cách cài font cho HDH win10 ko làm nặng máy

    Chú ý , cài font loạn xị có thể làm lỗi font của hệ điều hành Hôm nay mở máy cần dùng 1 file văn bản , lại lỗi do thiếu font . Vào kho lục 1 đống font ra tìm đúng font thì hơi cực . Thôi thì chọn cài tất tần tật . Nhưng cách cài font này sẽ giúp máy ko nặng vì HDH nó chỉ chứa lối tắt chứ ko...
Top