chrome for android | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chrome for android

  1. AnhDuy1986

    Hướng dẫn đưa thanh địa chỉ Chrome android xuống dưới màn hình.

    Theo mặc định thì thanh địa chỉ của chrome sẽ ở vị trí đầu trang ở tất cả các phiên bản. Với phiên bản windows thì dễ dàng, nhưng với hiện tại các loại smartphone ngày càng có kích thước lớn nên đôi khi sẽ gây khó khăn cho việc chuyển đổi hoặc nhập một url bằng một tay. Vì thế việc đổi vị trí...
Top