chrome for android | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chrome for android

  1. AnhDuy1986

    Hướng dẫn đưa thanh địa chỉ Chrome android xuống dưới màn hình.

    Theo mặc định thì thanh địa chỉ của chrome sẽ ở vị trí đầu trang ở tất cả các phiên bản. Với phiên bản windows thì dễ dàng, nhưng với hiện tại các loại smartphone ngày càng có kích thước lớn nên đôi khi sẽ gây khó khăn cho việc chuyển đổi hoặc nhập một url bằng một tay. Vì thế việc đổi vị trí...
Top