chmod | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chmod

  1. rs_lyly2009

    CHMOD là gì? Hướng dẫn CHMOD trong Linux

    Đây là một khái niệm cực kỳ quan trọng mà mình sẽ cần giải thích cho bạn hiểu về thế giới Linux, bởi vì server của bạn có bảo mật hay không phụ thuộc một phần vào kỹ năng phân quyền. Trong Linux, để phân quyền lại các tập tin và thư mục, chúng ta sẽ sử dụng lệnh chmod. Trong bài viết này, mình...
Top