chặn web đen | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chặn web đen

  1. L

    Công cụ Internet LMT Anti Porn - Chặn các nội dung không lành mạnh trên Internet!

    Khi công nghệ thông tin, mạng Internet ngày càng phát triển thì cũng kéo theo đó những mặt trái của chúng. Những trang web đen, không lành mạnh gây cho người dùng những sự phiền phức không hề nhỏ, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Hoặc đơn giản, bạn chỉ muốn quản lý việc sử dụng máy tính của con...
Top