chan thong bao website | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chan thong bao website

  1. Cloud

    Hướng dẫn chặn không cho các website hiện yêu cầu muốn gửi thông báo

    Hầu hết trình duyệt hiện nay đều cho website hiện thông báo mới lên màn hình. Nhiều website khi truy cập sẽ hỏi ý kiến xem bạn có cho nó hiện thông báo hay không. Nếu đã không cho nhưng vẫn cứ bị các thông báo hỏi ý kiến làm phiền, đây là cách để bạn vô hiệu hóa chúng. Dưới đây là hướng dẫn...
Top