cáp quang biển liên á | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cáp quang biển liên á

  1. Cloud

    Hơn 20 ngày nữa cáp biển AAG sẽ được khắc phục xong

    Dự kiến sự cố xảy ra với cáp nhánh S1i hướng Việt Nam-HongKong của tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa xong vào 2h sáng 13/9/2017. Còn với nhánh cáp S2 hướng Hong Kong-Philippines của AAG, thời gian dự kiến kết thúc sửa cáp là vào trưa ngày 24/9/2017. Lịch sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra...
  2. Cloud

    Mất gần 4 tuần để hàn nối tuyến cáp quang biển Liên Á, AAG

    Do chưa biết nguyên nhân đứt các tuyến cáp AAG, Liên Á nên khó nói khi nào có thể phục hồi hoàn toàn dung lượng. Nhưng qua các kinh nghiệm trước đó thì có thể dự đoán được từ 3 đến 4 tuần để hàn nối tuyến cáp quang biển ở biển Thái Bình Dương. Trong bối cảnh AAG - tuyến cáp đóng vai trò quan...
Top