canon 5d mark | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

canon 5d mark

  1. Administrator

    Hình ảnh trên tay nhanh Canon 5D Mark IV vừa ra mắt tại Việt Nam

    Ngày 25/08/2016 , Canon chính thức ra mắt phiên bản tiếp theo của dòng máy ảnh Canon 5D đó là chiếc máy ảnh DSLR 5D Mark IV. Ở phiên bản Canon 5D Mark IV này hiện tại có 6 điểm nổi bật đáng chú gồm - Chất lượng hình ảnh tuyệt vời - Tốc độ chụp liên tục ấn tượng - Hệ thống lấy nét hoàn hảo -...
Top