cách tắt vbs windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cách tắt vbs windows 10

  1. VNZ-NEWS

    Tắt bảo mật ảo hóa trên Windows 10, 11 giúp tăng hiệu suất game lên 37 %

    Vn-Z.vn ngày 16 tháng 03 năm 2023, Khi Windows 11 được phát hành, Microsoft đã mở hai chức năng Bảo mật dựa trên ảo hóa (VBS) hoạt động với Windows Hypervisor (tính năng bảo mật của máy chủ Hypervisor-Enforced Code Integrity viết tắt là HVCI) để tạo vùng bộ nhớ biệt lập nhằm lưu trữ an toàn...
Top