burningup2017 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

burningup2017

  1. Administrator

    Sự kiện Burning up 2017 – Cuộc thi nhảy hiện đại do K.i.F Crew Học Viện Tài Chính tổ chức

    Được sự đồng ý của Ban giám đốc Học viện Tài chính cùng với sự chỉ đạo, phối hợp của Đoàn thanh niên, ngày 26/04/2017, Câu lạc bộ nhảy hiện đại Học viện Tài chính – K.i.F Crew kết hợp cùng Ban văn thể Hội sinh viên Học viện Tài chính sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên: “Burning up 2017 – Cuộc thi...
Top