build windows 10 fall creators update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

build windows 10 fall creators update

  1. Cloud

    Microsot đã hoàn thành bản vá lỗi cuối cùng trước khi phát hành chính thức Fall Creators Update

    Microsoft đã gửi đến người dùng bản cập nhật và sửa lỗi cuối cùng dành cho Windows 10 Fall Creators Update, build 16299.19. Bản cập nhật mới lần này nhằm cải thiện và sửa các lỗi còn lại trong hệ điều hành trước khi chính thức ra mắt vào thứ ba tuần sau ngày 16/10. Một số tính năng của bản cập...
Top