bot hay robot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bot hay robot

  1. Cloud

    Google đang theo dõi bạn mỗi ngày qua các Bot

    Đài Fox News đưa tin phóng viên đài này tình cờ phát hiện chiếc loa thông minh Google Home của Google đã lưu lại tất cả những gì anh đã nói với nó. Bot hay robot mạng là các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng. Trong suốt một năm qua, người phóng viên của Fox News đã sử...
Top