bảo mật iot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bảo mật iot

  1. Cloud

    Tổng hợp cách thức bảo mật IoT tốt nhất

    Theo Gartner, với hơn 5 tỉ thiết bị kết nối trên thế giới hiện nay và hơn 20,4 tỉ người dùng dự kiến vào năm 2020, các mối đe dọa không còn là tiềm ẩn. Điển hình như vào tháng 10-2016, tin tặc đã sử dụng một thiết bị IoT không an toàn, một máy nướng bánh mì, để triển khai cuộc tấn công từ chối...
Top