báo cáo doanh thu xiaomi 2021 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

báo cáo doanh thu xiaomi 2021

  1. V

    Xiaomi tăng trưởng doanh thu ổn định trong Q3 2021

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021 – Tập đoàn Xiaomi, công ty điện tử tiêu dùng và sản xuất thông minh, smartphone và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi mạng Internet kết nối Vạn vật (IoT), đã công bố Báo cáo tài chính chưa thẩm định trong 3 và 6 tháng kết thúc vào ngày...
Top