bad rabbit | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bad rabbit

  1. Cloud

    “Bad Rabbit” mã độc tống tiền mới đang lây lan nhanh chóng

    Theo hãng bảo mật Group-IB, ransomware có tên Bad Rabbit đã tấn công 3 hãng truyền thông của Nga, trong đó có hãng tin Interfax. Một khi có mặt trên máy tính, Bad Rabbit hiển thị thông điệp với ký tự màu đỏ trên nền đen, khá giống với ransomware NotPetya. Hacker yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào...
Top