automation | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

automation

  1. D

    Nhờ tư vấn Synchronization action cho tất cả google chrome profile

    Em chào mọi người Em dự định tìm tutorial code cho chức năng này mà tìm mãi không ra được video nào. Mọi người ai biết có thể gợi ý giúp em vài key word hay tutorial nào đó được không ạ. Sync action này kiểu như em làm gì trên profile 1 của em thì tất cả profile chrome còn lại em đang bật...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Thu thập dữ liệu tự động sử dụng NodeJS và Selenium

    Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu thập dữ liệu của một website bất kỳ. Với việc tự động hóa các tác vụ như tự động điều hướng, tự động điền vào input hay click các button ... chúng ta sẽ thu thập được khối lượng dữ liệu khổng lồ cho các mục đích khác nhau. Các bạn chỉ cần treo máy...
Top