apple m1 mac | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

apple m1 mac

  1. V

    Mã độc Silver Sparrow lây nhiễm Apple Mac M1 với thông báo màu đỏ " You did it"

    (Vn-Z.vn) 21 tháng 2 Theo MacRumors , công ty bảo mật Red Canary đã phát hiện ra phần mềm độc hại thứ hai được biết đến là "Silver Sparrow" (Chim sẻ bạc), được biên dịch chạy trên nguyên bản máy Mac M1. Thông báo mã độc được thực thi trên máy Mac chạy chipM1 image Credit: Jimmy Astle Cái...
Top