app bao xe hu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

app bao xe hu

  1. Cloud

    Sắp có ứng dụng báo cáo tình trạng hư hỏng của xe hơi

    Ứng dụng tích hợp nhiều công cụ này đang sẽ sẵn sàng cho việc thử nghiệm thực địa trong khoảng 6 tháng tới và ra mắt phiên bản thương mại trong vòng 1 năm sau. Một ứng dụng smartphone mới đang được các nhà nghiên cứu của MIT phát triển với chức năng phân tích âm thanh và rung động của xe, cho...
Top