apec | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

apec

  1. MrChef

    Trực tiếp - Hình ảnh APEC 2017 từ Đà Nẵng, bạn thích nhìn Trum hay Putin?

    Tình hình em ở Đà Nẵng và mấy hôm nay đi học rất khốn đốn với quả APEC này, mai thì bác Đỗ Nam Trung đến nữa {big_smile} Không biết mọi người ở đây có ai có mong đợi gì sau vụ APEC này không nhỉ? Chia sẻ ý kiến cho vui nhà vui cửa đi {byebye} Và mới 30 phút lúc nãy từ đường về thì đoạn...
Top